WEB proekt Haskovo OP 2

Проект „Преход към климатично устойчиви общности“ по процедура BGENVIRONMENT-4.004

Договор за БФП № Д-33-20/11.07.2022

Номер от ИСУН: 

BGENVIRONMENT-4.004-0013

Програма:

Опазване на околната среда и климатични промени

Програмен оператор:

Министерство на околната среда и водите - България

Бенефициент:

ОБЩИНА ХАСКОВО

Партньори:

ОБЩИНА МАДЖАРОВО

ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

ИНТЕРНЕШЕНЪЛ ДЕВЕЛОПМЪНТ НОРУЕЙ АС, НОРВЕГИЯ

Срок на изпълнение:

22 месеца 

Стойност:

914 591.72 лв.

Финансиране от ФМ на ЕИП:

773 344, 19 лв.

Национално финансиране: 

136 472, 53 лв.

Собствено финансиране: 

4 775, 00 лв.

Основна цел:

Повишаване на капацитета на общинско ниво за оценка на стратегическите планове и програми, посредством подобряване на процесите по стратегическо планиране, мониторинг на изпълнението и прилагането на иновативни мерки и дейности за намаляване на емисиите от парникови газове и смекчаване и адаптиране към неблагоприятните последици от изменението на климата.

 

p1 p2 p3 p4