WEB proekt Haskovo OP 2

За проекта

Проект „Преход към климатично устойчиви общности“ по процедура BGENVIRONMENT-4.004

Договор за БФП № Д-33-20/11.07.2022

Номер от ИСУН: 

BGENVIRONMENT-4.004-0013

Програма:

Опазване на околната среда и климатични промени

Програмен оператор:

Министерство на околната среда и водите - България

Бенефициент:

ОБЩИНА ХАСКОВО

Партньори:

ОБЩИНА МАДЖАРОВО

ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

ИНТЕРНЕШЕНЪЛ ДЕВЕЛОПМЪНТ НОРУЕЙ АС, НОРВЕГИЯ

Срок на изпълнение:

22 месеца 

Стойност:

914 591.72 лв.

Финансиране от ФМ на ЕИП:

773 344, 19 лв.

Национално финансиране: 

136 472, 53 лв.

Собствено финансиране: 

4 775, 00 лв.

Основна цел:

Повишаване на капацитета на общинско ниво за оценка на стратегическите планове и програми, посредством подобряване на процесите по стратегическо планиране, мониторинг на изпълнението и прилагането на иновативни мерки и дейности за намаляване на емисиите от парникови газове и смекчаване и адаптиране към неблагоприятните последици от изменението на климата.

 

Резюме на проекта

Проектът предвижда прилагането на иновативни пилотни мерки в областта на енергетиката и екологията, имащи като краен резултат намаляване на емисиите от парникови газове и популяризирането на екологични технологични решения в ежедневието на жителите на територията на общините Хасково, Стамболово и Маджарово.

В рамките на проекта е предвидено да се осъществят и дейности, свързани с повишаване на уменията и експертизата на общинско ниво за планиране и извършване и/или възлагане на дейности за оценка на ефективността на стратегически планове и програми в областта на устойчивото развитие и адаптиране към неблагоприятните последици от изменението на климата.

Проектът предвижда и разпространение на добри практики и знания между партниращите си български общини и партньорската организация от Кралство Норвегия в областта на опазването на околната среда и адаптацията към изменението на климата.

Цел на проекта и целеви групи

Общата цел на проекта е повишаване на капацитета на общинско ниво за оценка на стратегическите планове и програми, посредством подобряване на процесите по стратегическо планиране, мониторинг на изпълнението и прилагането на иновативни мерки и дейности за намаляване на емисиите от парникови газове и смекчаване и адаптиране към неблагоприятните последици от изменението на климата.

Целеви групи:

1. Кметовете, общинските съвети и общинските администрации на Хасково,  Маджарово и Стамболово.

2. Образователни институции (детски градини, училища)

3. Широката общественост – местните общности в основната зона на влияние на проекта – общините Хасково, Стамболово и Маджарово

4. Местни и регионални медии (телевизия, печатни издания, радиостанции)

5. Предприятия от публичния и частния сектор (МСП)

6. НПО

7. Областен управител и областна администрация Хасково

8. Други форми на сдружаване на гражданите - Неформалните граждански сдружения, местни инициативни групи (МИГ) и граждански инициативи

 

Резултати

Намаляване на разходите на потребление на енергия в общинските сгради;

Намаляване на количеството емисии от парникови газове и други вредни емисии;

Интегрирана система за производство на „зелен водород“;

Озеленяване на общински терени;

Проведени специализирани обучeния за изграждането на експертни знания и капацитет за планирани, мониторинг и оценка на ефекта от действията за смекчаване и адаптиране климатичните промени;

Разработени стратегически документи на общинско ниво, които осигуряват синергичен подход по отношение на политиките за смекчаване и адаптация към измененията на климата;

Партньори

 logo idn  logo Haskovo

International Development Norway Association

Община Хасково

 

Екип по проекта

Ръководител на проекта - Ваня Христова
Координатор на проекта от община Хасково - Недялка Димитрова
Координатор на проекта от община Стамболово - Гергана Михайлова
Координатор на проекта от община Маджарово - Стефка Ташева
Експерт „Информация, комуникация и трансфер на добри практики” - Валентин Спенджаров
Финансов експерт - Радослав Ванчев
Експерт „Обществени поръчки” - Банко Банев
Експерт „Енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) и енергийна ефективност” - Стилян Парапанов

p1 p2 p3 p4