WEB proekt Haskovo OP 2

Управление на проекта

Цел 

Да осигури успешно, ефективно и ефикасно управление на средствата по проекта, при спазване на принципите на добро финансово управление, както и да гарантира, че изпълнението на проекта е в съответствие със заложените цели и ще доведе до постигане на очакваните резултати. Със сформирането на съвместен екип за управление се определя организационната структура, основните функции и отговорностите по изпълнение на дейностите от всеки един от партньорите по проекта, определят се нивата на комуникация и взаимодействие, механизмите за наблюдение и контрол, които да гарантират прозрачна и стабилна система за управление.

Очаквани резултати

- Създадена и функционираща „управленска структура и рамка”, която да гарантира гладкото и успешното изпълнение на дейностите по проекта;
- Ефективно разпределение, изпълнение и отчетност на индивидуалните задачи на отделните участници и експерти;
- Стриктно съблюдаване проектните дейностите да се изпълняват съобразно одобрения проект, сключения договор за безвъзмездна помощ, приложимото национално и европейско законодателство и правилата на Програмния оператор;
- Водене на точни и редовни документи и счетоводни отчети, спазване на графика и точно и коректно разходване на средствата;
- Изготвяне и съхранение на досие съдържащо цялата свързана с управлението на проекта документация;
- Повишена компетентност на служителите чрез постигането на качествено управление и изпълнение на проекта;
- Качествени резултати и надежден контрол при изпълнение на планграфика, дейностите и задачите включени в него;
- Качествено и навременно изпълнение на дейностите, както са заложени в настоящото проектно предложение;
- Постигане на резултатите и целите на проекта.  

Времеви график на дейностите по проекта

Image
p1 p2 p3 p4