WEB proekt Haskovo OP 2

Резюме на проекта

Проектът предвижда прилагането на иновативни пилотни мерки в областта на енергетиката и екологията, имащи като краен резултат намаляване на емисиите от парникови газове и популяризирането на екологични технологични решения в ежедневието на жителите на територията на общините Хасково, Стамболово и Маджарово.

В рамките на проекта е предвидено да се осъществят и дейности, свързани с повишаване на уменията и експертизата на общинско ниво за планиране и извършване и/или възлагане на дейности за оценка на ефективността на стратегически планове и програми в областта на устойчивото развитие и адаптиране към неблагоприятните последици от изменението на климата.

Проектът предвижда и разпространение на добри практики и знания между партниращите си български общини и партньорската организация от Кралство Норвегия в областта на опазването на околната среда и адаптацията към изменението на климата.

p1 p2 p3 p4