WEB proekt Haskovo OP 2

Цел на проекта и целеви групи

Общата цел на проекта е повишаване на капацитета на общинско ниво за оценка на стратегическите планове и програми, посредством подобряване на процесите по стратегическо планиране, мониторинг на изпълнението и прилагането на иновативни мерки и дейности за намаляване на емисиите от парникови газове и смекчаване и адаптиране към неблагоприятните последици от изменението на климата.

Целеви групи:

1. Кметовете, общинските съвети и общинските администрации на Хасково,  Маджарово и Стамболово.

2. Образователни институции (детски градини, училища)

3. Широката общественост – местните общности в основната зона на влияние на проекта – общините Хасково, Стамболово и Маджарово

4. Местни и регионални медии (телевизия, печатни издания, радиостанции)

5. Предприятия от публичния и частния сектор (МСП)

6. НПО

7. Областен управител и областна администрация Хасково

8. Други форми на сдружаване на гражданите - Неформалните граждански сдружения, местни инициативни групи (МИГ) и граждански инициативи

 

p1 p2 p3 p4